sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > ANO Konvencija > Izglītība, kvalitāte, pieejamība un inovācijas ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamentā Drukāt
Izglītība, kvalitāte, pieejamība un inovācijas ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamentā
Izglītība ir būtisks faktors, kas nosaka veiksmes un izaugsmes iespējas dažādos dzīves apsektos. Izglītība sniedz cilvēkiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu visus Tūkstošgades attīstības mērķus, un dod iespēju apgūt prasmes, kā palielināt ienākumus, radīt nodarbinātības iespējas, mazināt badu un nabadzību un celt sociālo un ekonomisko attīstību. 
Attiecībā uz sievietēm ir pierādīts, ka, radot izglītības iespējas meitenēm un sievietēm, rezultātā tiek gūti lielāki ienākumi, labāka bērnu un ģimenes veselība un zemāka dzimstība.
2000. gadā pasaules līderi pieņēma Apvienoto Nāciju Tūkstošgades deklarāciju, kurā otrais Tūkstošgades attīstības mērķis (MDG-2) ir “panākt universālu pamatizglītības pieejamību”, kas paredz līdz 2015. gadam nodrošināt bērniem visā pasaulē iespēju apgūt pilnīgu pamatskolas izglītības kursu. 
Centienos uzlabot izglītības iespējas Ekonomikas un sociālo lietu padome (ECOSOC) rīkosies saskaņā ar sešiem “Izglītība visiem” mērķiem, ko izvirzījusi ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Šie mērķi ir:  (1) paplašināt pirmskolas aprūpi un izglītību, (2) nodrošināt bezmaksas un obligāto pamatizglītību visiem, (3) paaugstināt jauniešu un pieaugušo zināšanu un dzīves prasmju līmeni, (4) palielināt pieaugušo lasītprasmes rādītāju par 50 procentiem, (5) panākt dzimumu vienlīdzību līdz 2005. gadam un dzimumu līdztiesību līdz 2015. gadam, un (6) uzlabot izglītības kvalitāti.
ANO Bērnu fonds (UNICEF) kā prioritāti ir izvirzījis vienādas izglītības iespējas visiem, sieviešu emancipāciju, veicinot meiteņu izglītību un dzimumu līdztiesību, izglītību ārkārtas situāciju apstākļos un pēckrīzes izglītību, agrīnās bērnības attīstību un skolu gatavību un pamata un vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanu. Lai sasniegtu šos mērķus, UNICEF ir īstenojis vairākas iniciatīvas, piemēram, atbalstu individuālajai apmācībai, atbalstu skolu kampaņām; bērniem draudzīga skolu vide, skolu gatavība, fundamentālo zināšanu apguve, “mācības plus…” un dzīves prasmēs pamatota izglītība.  
Izglītības nozīme
Izglītība nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti pieeju līdzekļiem, kas uzlabo cilvēka dzīvi. Kā teikts Tūkstošgades attīstības mērķu 2010. gada ziņojumā, nabadzība un nevienlīdzīgās izglītības iespējas nepazemina augstos dzimstības rādītājus nepilngadīgo meiteņu vidū. Faktiski, nevienlīdzīgas izglītības iespējas apdraud meiteņu un sieviešu veselību un viņu sociālās un ekonomiskās attīstības iespējas.
Ziņojumā norādīts arī uz izglītības veicināto sociālo progresu. Sievietes, kas ieguvušas vidējo izglītību, kontracepcijas līdzekļus lieto četras reizes vairāk nekā sievietes, kurām nav nekādas izglītības. Pie sievietēm nabadzīgākajās mājsaimniecībās un starp sievietēm bez izglītības pēdējo desmit gadu laikā novērots niecīgs progress.
Bērniem, kas saņēmuši pirmskolas aprūpi un izglītību, ir lielāka iespēja attīstīt pamata kognitīvās un valodas prasmes, un viņi būs sociāli un emocionāli labāk sagatavoti. Piemērota izglītība paplašina jauniešu iespēju loku un palīdz izveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.  
Raugoties nākotnē
Ekonomikas un sociālo lietu padomes pastāvīgās sesijas augstā līmeņa tēma šogad ir izglītība. 2011. gada “Ministriju gada pārskata” (AMR) centrālā tēma ir “Ar izglītību saistīto starptautiski saskaņoto mērķu un saistību īstenošana”. Tēmas mērķis ir apvienot valdību un pilsonisko sabiedrību, lai novērtētu progresu un izaicinājumus un panāktu Tūktošgades attīstības mērķu-2 īstenošanu līdz 2015. gadam.
Lai sagatavotu 2011. gada “Ministriju gada pārskatu”, ECOSOC rīko pasākumus valsts, reģionālā un globālā līmenī. Pasākumos ietverta arī filantropu sanāksme par “sadarbību ar filantropisko sabiedrību, lai sekmētu izglītību visiem”, globālās sagatavošanas sēdes, reģionālās sagatavošanas sēdes Āzijas un Klusā okeāna valstīm, kā arī arābu valstu reģionam, valsts seminārus un divas e-diskusijas.  
E-diskusiju tēmas ir “Radīt nākotni šodienas jauniešiem, uzlabojot izglītības pieejamību” un “Izglītība mazina plaisu”. E-diskusija par plaisas mazināšanu radīs atvērtu, daudzpusīgu ieienteresēto pušu forumu, kurā skolēniem un pasniedzējiem, politiķiem un speciālistiem būs iespēja diskutēt par izglītību un mācīšanās iespējām visiem. Tāpat forums būs vieta, kur ieinteresētajām pusēm noformulēt konkrētus, reālus priekšlikumus, ko iesniegt izskatīšanai ECOSOC AMR. 
E-diskusiju par izglītības pieejamības uzlabošanu sociālajā tīklā Facebook organizē ANO Ekonomikas un sociālo lietu departaments (DESA) un ANO Akadēmiskā ietekme (UNAI). Tās nodoms ir radīt platformu, uz kuras jauniešiem izpaust sevi, mobilizēt valdības un starptautisko sabiedrību, uzskatāmi parādīt saikni starp izglītību un Tūkstošgades attīstības mērķiem, kā arī uzsvērt UNAI un tās dalībinstitūciju lomu.
ECOSOC cer noslēgt šo sesiju ar Ministru deklarāciju par “Ar izglītību saistīto starptautiski saskaņoto mērķu un saistību īstenošanu”. 
Source: UN DESA News
More information
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5168883