sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO atbalstītie projekti > Sievietes gadalaiki un veselība Drukāt
Sievietes gadalaiki un veselība

      

 

 

 

 SIEVIETES GADALAIKI UN VESELĪBA

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „ASPAZIJA”

 

Projekta vispārīgais apraksts – kopsavilkums

 

Projekta „Sievietes gadalaiki un veselība“ ietvaros tika organizēta kompleksa programma septiņos tēmu moduļos ar mērķi, sniedzot ieskatu par sievietes veselīga dzīvesveida priekšnosacījumiem, sievietes psiholoģiju, praktiskiem pašregulācijas vingrinājumiem, lai veidotu jaunas idejas par pašpalīdzības prasmēm. Programmas moto: IZPROTI UN PIELIETO! Dalībniecēm tika veidota izpratne par sievietes psiholoģiju un personības attīstības psiholoģiskiem aspektiem, pamatojoties uz kopveseluma pieeju (prāts, jūtu pasaule, rīcība, ķermenis), projekta dalībniecēm izstrādājot nodarbībās savu individuālo Sievietes gadalaiku kalendāru, kas palīdz  veicināt veselīga dzīvesveida piekopšanu.         

            Programma tika realizēta semināru un praktisku nodarbību veidā. Katra semināra noslēgumā tika organizētas kustību terapijas nodarbības. Projekta nobeigumā bija noorganizēts izbraukums uz Skrīveru bioloģiskās lauksaimniecības saimniecību „Ragāres”, lai iepazītos ar ārstniecības augu praktisku pielietošanu uzturā un ādas kopšanai. Šo nodarbību vadīja ilggadēja Skrīveru Zemkopības institūta pētniece Māra Vaivare.        

            Projekta iesākumā dalībnieces tika aptaujātas par veselīga dzīvesveida, pašregulācijas un pašpalīdzības paņēmienu pieredzi un priekšzināšanām. Savukārt, projekta noslēgumā ar aptaujas palīdzību tika rezumēti dalībnieču ieguvumi projekta laikā un iegūto prasmju un zināšanu pielietojumu ikdienā.          

           

Projekta rezultāti, sasniegtie mērķi

 

Veicināt projekta dalībnieču aktivitāti veselīga dzīvesveida veidošanā, celt sievietes pašapziņu, kā arī sekmēt jaunu ideju un pašpalīdzības prasmju veidošanos

Projekta ieviešanas gaita, aktivitāšu apraksts

 

Projekta ieviešanas gaita notika saskaņā ar projekta pieteikumā paredzēto laika grafiku. Projekta sākumā tika veiktas vairākas dalībnieču aptaujas – par pamatzināšanām psiholoģijā, vientulības aptauja, attiecību aptauja, psiholoģiskās labklājības aptauja. Noslēgumā tika veikta aptauja, lai apkopotu dalībnieču kopējos priekšstatus par tēmu „Sievietes gadalaiki un veselība”, izzinātu dalībnieču gaidas un nospraustos mērķus un iegūto zināšanu pielietojumu pēc projekta nobeiguma.

 

*      Projekta sākuma posmā projekta dalībnieces tika iepazīstinātas ar projekta mērķi un aktivitātēm, tika skatīti un pārrunāti jautājumi par sievietes psiholoģiju, aktuālas tēmas par fizisko un psihisko veselību, pamatojoties uz kopveseluma pieeju (prāts, jūtu pasaule, rīcība, ķermenis) un septītajā tēmas modulī organizēts konkurss par ārstnieciskajiem augiem, to pielietošanu veselības nostiprināšanā un ādas kopšanai, izbraucot uz savvaļas un kultūraugu bioloģisko lauksaimniecības saimniecību „Ragāres” Skrīveros.

*      „Sievietes gadalaiki un veselība“ programmas saturs ietverts septiņos tēmu moduļos. Sievietes gadalaiku psiholoģiskie aspekti un veselība. Personības kopveseluma pieejas (prāts, jūtu pasaule, rīcība, ķermenis) nozīme sievietes veselības nostiprināšanā.

*      Katra projekta dalībniece sastādīja savu Sievietes gadalaiku kalendāru, kurā ietverts: attiecību harmonizēšanas stratēģijas, dzīves grūtību pārvarēšanas stratēģijas apzināšana, pārskats par savām fiziskajām aktivitātēm, materiālu sagatavošana ārstniecisko augu  prezentācijai un pašregulācijas paņēmienu izvēles pašnovērtējums.

*      Kustību (deju) terapijas nodarbības speciālista vadībā.

*      Projekta laikā tika apmeklēta savvaļas un kultūraugu bioloģiskās lauksaimniecības saimniecība „Ragāres” Skrīveros, lai iepazītos ar ārstniecības augu un garšaugu praktisku pielietošanu. Notika praktiskā nodarbība, kurā projekta dalībnieces atpazina ārstniecības augus, ko var pielietot veselības uzlabošanā un ādas kopšanā.

*      Projekta noslēguma posmā tika veikta projekta novērtēšana un projekta dalībnieču anketēšana, kurā dalībnieces veidoja atgriezenisko saiti par saviem ieguvumiem projekta laikā – gūtajām zināšanām, jaunām idejām un pašpalīdzības prasmju apguvi.

 

 

Projekta rezultātu ietekme uz mērķauditoriju

 

Projekta gaitā nodarbību dalībnieces iepazina, izprata un izmēģināja dažādu paņēmienu pielietošanu un guva ieskatu par sievietes veselīga dzīvesveida priekšnosacījumiem, sievietes psiholoģiju, praktiskiem pašregulācijas vingrinājumiem, lai veidotu jaunas idejas par pašpalīdzības prasmēm. Tika apskatītās dažādas metodes un paņēmieni veselīga dzīvesveida sakārtošanai, kas tika individuāli izvēlētas atbilstoši savām iespējām un individualitātei no piedāvātās programmas klāsta. Grupas dalībnieces iepazina pozitīvās domāšanas nozīmi veselīga dzīvesveida uzturēšanai un izmēģināja dažādus fiziskos un psiholoģiskos paņēmienus (kustību terapijas, ķermeņa orientētās terapijas un mentālo treniņu vingrinājumus, kinoterapijas, mūzikas, pašrelegulācijas paņēmienus).

 

 

Dalībnieces iepazina ārstniecības augu praktisku pielietošanu veselības uzlabošanai un ādas kopšanai.

 

Dalībnieces apguva izpratni par personības kopveseluma pieeju (prāts, jūtu pasaule, rīcība, ķermenis). Katra dalībniece izstrādāja savu Sievietes gadalaiku kalendāru, kas veicinās iekļaušanos sociālā vidē, risinot problēmsituācijas, neuzkrājot aizvainojumus, mazinot bezpalīdzības, bezcerības un vientulības izjūtas un tiekot galā ar pāridarījuma izjūtu, kā arī atbrīvojoties no upura pozīcijas dažādās saskarsmes situācijās. 

 

 

Projekta ilgtspēja

 

Visas projekta dalībnieces ar projektā iegūtajām zināšanām un prasmēm izteica vēlmi dalīties tajās ar ģimenes locekļiem, draugiem, radiem un savām likteņbiedrēm.

 

 Projekta publicitāte, sadarbība ar masu medijiem u.c.

 

  • Projekta dalībnieces tiks intervētas laikrakstam „Čas”.  
  • Tuvākajā Dienas centru vadītāju sanāksmē LSIA „Aspazija” valdes priekšsēdētāja prezentēs projektu „Sievietes gadalaiki un veselība”.
  • LSIA „Aspazija” valdes priekšsēdētāja prezentēs projektu RD un Cilvēku ar īpašam vajadzībām Konsultatīvās padomes sēdē 2010. gada 22. septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1.6. Finansu atskaite.

 

1.6.1. Piešķirtā finansējuma izlietojums (LVL)

 

 

Nr.

 

Datums

Pamatojums ( kādam pasākumam, aktivitātei un izlietojuma veids )

Apstiprinošais dokuments ar datumu, numuru

Izlietotā summa LVL

1.

19.08.2010.

Transporta pakalpojumi, benzīns

2010.09.08. rēķins Nr.224

 

150,00

 

 

2.

13.07.2010.

Semināri un kustību terapijas nodarbības (Aija Dudkina)

07.07.2010. Autorlīgums Nr. Nr.2010 - 1, Nr. 2010 - 2

13.07.2010. maksājuma uzd. Nr. 235

13.07.2010. maksājuma uzd. Nr. 236

63,00

 

 

200,00

3.

02.07.2010.

Kancelejas un foto preces

02.07.2010. čeks Nr. 342275

25.08.2010. čeks Nr. 239483

7,63

 

2,29

4.

19.08.2010.

 

 

 

 

Ēdināšana izbraukumā

19.08.2010. čeks

Nr. # 021916 0001

 

19.08.2010. čeks Nr. 00000217

 

60,00

 

 

7,48

 

5.

25.08.2010.

Tējas pauzes

22.08.2010. Čeks Nr. 1817525

 

9,60

 

 

 

Izlietots kopā:

500,00

 

 

 

 

Datums:  2010. gada

                                                                        LSIA „Aspazija” valdes priekšsēdētāja                                                                              

Ilze Laine

 

                                                                                    Projekta vadītāja:

 

 

                                                                                                            Aija Dudkina

 

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5120269