sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Medicīniskā palīdzība ārpus Latvijas Drukāt
Medicīniskā palīdzība ārpus Latvijas

Medicīniskā palīdzība ārpus Latvijas

Nepieciešamības gadījumā medicīnisko palīdzību varam saņemt arī tad, ja esam ārpus Latvijas. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, labi jau iepriekš zināt, uz kādu tieši palīdzību varam pretendēt un – kas ne mazāk svarīgi – kurš un cik par to maksās. Tāpēc šoreiz apskatīsim, kāda veida un apjoma palīdzību paredz 2011. gada 9. martā izdotā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, kā arī Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

  • Kur direktīva darbojas?

Direktīva 2011/24/ES attiecas uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstīm (bez ES valstīm tajā ietilpst arī Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) un Šveices Konfederāciju.

  • Ko tā nodrošina?

Pirmkārt, direktīva nodrošina iespēju saņemt zāles vai medicīniskās ierīces ar citā valstī izsniegtu recepti. Otrkārt, tā paredz gan izdevumu atlīdzību par citā valstī saņemtu plānveida veselības aprūpi, gan iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt atlīdzību par kaitējumu dzīvībai vai veselībai, ko nodarījusi ārstniecības iestāde. Tas gan nenozīmē, ka ārstēšanās ārvalstīs būtu izdevīgāka vai paplašinātu mūsu pašu valsts apmaksāto veselības pakalpojumu apjomu – par citā valstī veiktiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir saņemama tieši tāda paša apmēra izdevumu atlīdzība, kāda tiktu nodrošināta Latvijā. Direktīva arī neatceļ vispārējos nosacījumus un nepieciešamās formalitātes, proti, lai veiktu nepieciešamo medicīnas manipulāciju ārpus Latvijas, tāpat būs nepieciešama gan ģimenes ārsta konsultācija un nosūtījums, gan ārsta speciālista nosūtījums u. tml.

  • Kurš, kad un par ko maksā?

Pacientam pašam ir jānorēķinas ar veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju, un izdevumu atmaksu viņš var saņemt, atgriežoties un nokārtojot atbilstošās formalitātes savā valstī. Pacientam pašam jāsedz transporta un uzturēšanās izdevumi.

  • Kur meklēt informāciju?

Ir izveidoti informatīvi kontaktpunkti par katrā konkrētā valstī spēkā esošajām pacienta tiesībām un darbojošos veselības aprūpes sistēmu. Turklāt lielākā daļa valstu apņēmusies nodrošināt, lai saziņa tajos varētu notikt ne tikai katras valsts nacionālajā, bet arī angļu valodā. Kontaktpunktu sarakstu plānotas ārstēšanas gadījumiem var atrast Eiropas Komisijas mājas lapā (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/get-more-info/index_lv.htm). Turpat atrodama arī informācija par neplānotas ārstēšanās gadījumiem (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_lv.htm). Latvijā kontaktpunkta funkcijas veic Nacionālās veselības dienests (NVD).

  • Kad nepieciešama iepriekšējā atļauja?

Iepriekšējā atļauja jānoformē tādu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kā medicīniskā apaugļošana, kā arī lielo locītavu endoprotezēšana stacionārā, kardioķirurģiskā ārstēšana stacionārā, medicīniskā rehabilitācija stacionārā un ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijas dienas stacionārā. Bez atļaujas saņemšanas izdevumu atmaksu saņemt nevarēs.

Atsevišķos gadījumos NVD var atteikties izsniegt iepriekšējo atļauju. Tas attiecas uz gadījumiem, ja nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu sniedz klīnisku pētījumu ietvaros vai tam izmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju, kā arī gadījumos, ja veselības aprūpes pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā var saņemt šādā termiņā:

– lielo locītavu endoprotezēšana stacionārā un medicīniskā apaugļošana – 5 gados,

– kardioķirurģiskā ārstēšana stacionārā un medicīniskā rehabilitācija stacionārā – 12 mēnešos,

– ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijas dienas stacionārā – 24 mēnešos.

  • Kādas formalitātes jākārto izdevumu atgūšanai?

Lai atgūtu izdevumus, NVD jāiesniedz vairāki dokumenti. Vispirms – iesniegums un maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls, veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja izdots dokuments par to, kādi pakalpojumi sniegti un kādas ir to cenas. Būs vajadzīgs arī šī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Tāpat jāiesniedz dokuments, piemēram, nosūtījums vai recepte, kas apliecina nepieciešamību saņemt konkrēto pakalpojumu.

  • Ko nodrošina EVAK?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) nodrošina ES, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu, kā arī Šveices Konfederācijas iedzīvotāju tiesības, atrodoties ikvienā no šīm valstīm, saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK darbojas, ja iedzīvotājs īslaicīgi – līdz trim mēnešiem – dodas ceļojumā, komandējumā vai darījumu braucienā, studē vai atrodas mācību praksē (visu studiju, prakses laiku), vai arī devies ārpus Latvijas meklēt darbu. Strādājošajiem veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā strādā.

  • Ko EVAK nenodrošina?

EVAK nevar izmantot plānotu medicīnas pakalpojumu saņemšanai, tā nav spēkā, uzturoties ārpus Latvijas ilgstoši, un tā neatlīdzina ārzemēs veiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, kā arī repatriācijas jeb transportēšanas izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā (šo pakalpojumu apmaksu sedz ceļojuma apdrošināšana).

  • Cik ilgi derīga EVAK?

Saņemtā EVAK karte ir derīga trīs gadus.

  • Kur var saņemt EVAK?

EVAK var saņemt klātienē, personīgi ierodoties NVD vai kādā no tā nodaļām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un aizpildot iesnieguma veidlapu. Karti izsniedz turpat uz vietas uzreiz pēc iesnieguma iesniegšanas, un tā ir bezmaksas.

Karti var saņemt arī pa pastu, nosūtot uz NVD aizpildītu iesniegumu, kurā norādīta precīza adrese, uz kuru nosūtīt EVAK. NVD atsūtīs izgatavoto dokumentu ierakstītā vēstulē uz norādīto adresi.

Nosūtot iesniegumu uz NVD elektroniski, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pēc iesnieguma saņemšanas dokumentu atsūtīs ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.

Vairāk informācijas par EVAK lasāma NVD mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā par NVD sniegtajiem pakalpojumiem.

NVD bezmaksas informatīvais tālrunis – 80001234, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5236781