sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Uzlabos cilvēku ar invaliditāti tiesību un iespēju īstenošanu Drukāt
Uzlabos cilvēku ar invaliditāti tiesību un iespēju īstenošanu
Uzlabos cilvēku ar invaliditāti tiesību un iespēju īstenošanu
 
Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti līdzvērtīgi iesaistīties sabiedrībā un īstenot savas tiesības.
 
Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Tās izstrādātas septiņiem gadiem un nosaka galvenos mērķus, pamatprincipus, rīcības virzienus un sasniedzamos rezultātus ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai.
 
Cilvēki ar invaliditāti ir vieni no mazāk aizsargātajiem, jo atrodas sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku grupā. Šo cilvēku dzīves kvalitāte ir atkarīga no tā, vai viņi saņem attiecīgu atbalstu un, vai viņiem pieejami kvalitatīvi pakalpojumi, kas ir pielāgoti un atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām.
 
Ņemot vērā iepriekšminētās problēmas, pamatnostādnēs noteikti četri rīcības virzieni: izglītība, nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne. To īstenošanā plānots iesaistīt ne tikai LM, bet arī citu nozaru ministrijas un iestādes.
 
Izglītības jomā būtiskākais mērķis ir veicināt bērnu ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos, atbilstoši viņu spējām. Lai to sasniegtu, paredzēti vairāki uzdevumi, t.sk., veicināt bērnu ar invaliditāti iekļaušanu vispārizglītojošās skolās, izvērtēt speciālo izglītības iestāžu sistēmu, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību izglītības iestādēs.
Nodarbinātībā galvenais mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, sniedzot attiecīgu atbalstu, ņemot vērā šo cilvēku funkcionālo traucējumu veidu. Tā sasniegšanai plānotas vairākas aktivitātes - pārskatīt subsidētās nodarbinātības kārtību, izvērtēt iespējas iesaistīties aktīvos nodarbinātības pasākumos atkarībā no invaliditātes grupām un veida. 
 
Sociālās aizsardzības mērķis ir nodrošināt, ka ikviens cilvēks ar invaliditāti saņem mērķtiecīgu un efektīvu valsts atbalstu, atbilstoši viņa funkcionālā traucējuma veidam. Šī mērķa sasniegšanai plānota virkne uzdevumu, tostarp, ieviest jaunu invaliditātes noteikšanas sistēmu, pilnveidot prognozējamas invaliditātes noteikšanas sistēmu, attīstīt jaunus pakalpojumus, u.c.   
 
Vienlaikus ir nepieciešams vairot sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti. Lai to sasniegtu, ir jānodrošina cilvēku ar invaliditāti iespējas īstenot tās pašas cilvēktiesības kā pārējiem un dzīvot pilnvērtīgu un cieņpilnu dzīvi. Piemēram, jāveicina vides pieejamība, par cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumiem jāinformē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji, izglītības, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki.     
 
Iepriekšminēto paredz otrdien, 19.novembrī, valdībā apstiprinātās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.
 
Pamatnostādņu ieviešanai plānots izstrādāt trīs īstenošanas plānus: 2014.gadam, 2015.-2017.gadam un 2018.-2020.gadam. LM uzsver, ka Pamatnostādņu īstenošana 2014.gadā būs nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2015.gadā un turpmākajos gados izskatīs valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
Tā kā Konvencija ir plašs cilvēktiesību dokuments, kas skar gan pilsoniskās un politiskās tiesības, gan ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, tad pilnīga Konvencijā noteikto tiesību īstenošana ir iespējama tikai pakāpeniski, vairāku gadu perspektīvā.
 
Atgādinām, ka Latvija Konvenciju ratificējusi 2010.gada 1.martā (spēkā ar 2010.gada 31.martu). Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai visi cilvēki ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem varētu izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības. Konvencija skar gan pilsoniskās un politiskās tiesības, gan ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.
 
Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija un Konvencijā minēto pārraudzību nodrošina Latvijas Republikas tiesībsargs. Nozaru atbildīgās ministrijas un citas iesaistītās institūcijas katra ir atbildīga par Konvencijā noteikto saistību pakāpenisku ieviešanu attiecīgajā jomā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825marika.kupce@lm.gov.lv
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4520608