sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Skolās ievērojami pilnveido saskarsmes prasmes, uzlabo uzvedību un mazina mācīšanās grūtības Drukāt
Skolās ievērojami pilnveido saskarsmes prasmes, uzlabo uzvedību un mazina mācīšanās grūtības

Samazinās uzvedības pārkāpumu un konfliktu skaits skolās, uzlabojas gan skolēnu savstarpējā sadarbība, gan skolēnu un skolotāju sadarbība, palielinās skolēnu ieinteresētība mācību procesā, pedagogu apmierinātība ar darbu, kā arī vecāku informētība un iesaiste pārmaiņu atbalstam. Tie ir pirmie rezultāti divu gadu pedagoģijas, psiholoģijas un izglītības vadības ekspertu, skolu, pašvaldību, valsts un nevalstisko organizāciju kopdarbam Eiropas Sociālā fonda projektā par atbalsta programmas izstrādi un īstenošanu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei.

 

Vienotas prasības mazina sociālās atstumtības riskus

„Divu gadu laikā izzinot, modelējot, aprobējot un izvērtējot sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 7 līdz 25 gadus veciem bērniem un jauniešiem savās pašvaldībās, speciālisti un pedagogi nonākuši pie secinājuma, ka izstrādātā sistēma sasniedz izvirzītos mērķus. Šajās 25 skolās, kuras jau 2012./13.mācību gadā piedalījās projektā, ir ieviestas vienotas prasības, tiek nodrošināta konsekventa rīcība uzvedības pārkāpumu, agresivitātes, vienaudžu savstarpējās vardarbības, mobinga, mācīšanās grūtību mazināšanai, savstarpēja atbalsta, skolēnu kopīgas mācīšanās un vecāku iesaistes izglītībā veicināšanai. Aktīvi iesaistās ne tikai ikviens skolēns, visi pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, bet arī skolēnu vecāki. Iesaistoties šajā sistēmā un sniedzot atbalstu skolēniem, tās dalībnieki paši maina savu uzvedību, lielākā mērā respektējot skolēna personību un iedziļinoties viņa vajadzībās. Tas veicina savstarpējo cieņu, atbildību par savu rīcību un drošu uzvedību. Rezultātā tas mazina iespēju problēmām samilzt tiktāl, ka skolēni savās attiecībās gan ar vienaudžiem, gan ar pieaugušajiem izturas agresīvi. Sistēmiski reaģējot uz dažāda mēroga uzvedības pārkāpumiem, mēs ne tikai mācām bērniem kā uzvesties, bet mācām arī, ka par katru rīcību jāuzņemas atbildība,” stāsta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes projekta eksperte un sadarbības koordinatore Dr. paed. Linda Daniela.

 

Ekspertu izstrādātā sociālās atstumtības mazināšanas programma tiek īstenota izglītības iestādēs, nodrošinot vispusīgu atbalstu visiem projektā iesaistīto izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem, lai novērstu, vai mazinātu sociālās atstumtības risku ietekmi. Programma sastāv no sešām savstarpēji saistītām sadaļām: atbalsts pozitīvai uzvedībai; sociāli emocionālā audzināšana; metode „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes apguves veicināšanai”; vecāku kompetences pilnveide skolēnu izglītības ieguves atbalstam un sadarbībai izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī; karjeras atbalsta pasākumu kopums; mentorings alternatīvai dzīves pieredzei „Lakstīgala”. Ar programmas īstenošanu skolās tiek samazināti daudzi sociālās atstumtības risku veicinošie faktori: mācīšanās grūtības, uzvedības regulācijas problēmas, sociāli-emocionālās problēmas, ģimenes atbalsta trūkums, kā arī programma savstarpēji saistīta ar citām saistītām aktivitātēm pašvaldībā, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu atbalstu no pašvaldības speciālistiem.

 

Rudenī labo praksi pārņems vēl 14 skolas

Pirmo reizi Latvijā ir izveidota pētījumos balstīta preventīva atbalsta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem no 7 gadu vecuma līdz 25 gadiem, kas nodrošina izglītojamo, kam ir augsts risks neturpināt izglītību vispārizglītojošā skolā, neiegūt apliecību par pamatizglītību un atestātu par vidējo izglītību, sekmīgu iekļaušanos vispārējās izglītības sistēmā un savlaicīgu pamatzināšanu, pamatprasmju un pamatiemaņu apguvi. Šajā kontekstā ar sociālās atstumtības risku saprot gan nabadzības radītos riskus, gan arī riskus, kas rodas uzvedības regulācijas problēmu, nepietiekamu sociālās saskarsmes prasmju un mācīšanās grūtību dēļ.

 

„Atbalsta sistēma veidojām, balstoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, apkopojot veiksmīgāko Latvijas un rietumu zinātnisko un praktisko pieredzi, lai to īstenotu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs Latvijā. Par pozitīvo rezultātu līdzšinējam ekspertu, pašvaldību, skolu un vecāku kopdarbam liecina tas, ka 25 izglītības iestādēm, kuras jau iepazinušas labo praksi, rudenī, 2013./2014. mācību gadā, piepulcēsies vēl 14 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem. Tās savā dienaskārtībā arī iekļaus sociālās atstumtības mazināšanas programmu, turpinot pilnveidot darbu ar pozitīvas uzvedības, sadarbības un cieņpilnu attiecību prasmju un kompetenču apguvi  gan skolās, gan ārpus tām,” norāda Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes projekta eksperte un vadītāja Dr. sc. administr. Gunta Kraģe.

 

Projektā tika izstrādāti un ieviesti starpinstitucionālās sadarbības modeļi visās 15 pašvaldībās kā rezultātā sociālās atstumtības mazināšanas problēmas tiek risinātas savstarpēji sadarbojoties izglītības iestādēm un pašvaldību institūcijām. Atbildīgie speciālisti un institūcijas pašvaldībās no izglītības iestādēm saņem strukturētu informāciju par problēmas būtību, risināšanas gaitu, kas nodrošina iespēju izglītības iestādēm problēmu risināšanas procesā saņemt nekavējošu atbalstu. To nodrošina arī izstrādātā sistēma informācijas elektroniskai apritei starp iesaistītajiem speciālistiem. Pašvaldību speciālisti atzīst, ka ievērojami uzlabojusies sadarbība starp pašvaldības un valsts institūcijām, atsevišķu gadījumu izskatīšana paātrinās un to risinājumi ir kļuvuši daudz kvalitatīvāki.

 

Par projektu

Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.

 

Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija; pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība; nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, Latvijas bērnu psihiatru asociācija; IZM Valsts izglītības satura centrs.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

 

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Informāciju sagatavoja:

Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante

Mob. tālr.: (+371) 29683396

 

Papildu informācijai:

Gunta Kraģe, projekta vadītāja

Mob. tālr.: (+371) 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5000704