sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Invalīdu nodarbinātības veicināšana Drukāt
Invalīdu nodarbinātības veicināšana

EQUAL projekti sniedz politikas veidošanas vai ieviešanas jaunrades ieguldījumu, sadarbojoties dažādām institūcijām un starptautiskajiem partneriem (sadarbības partnerība), projekta rezultāti tiks apkopoti, analizēti, izplatīti un iekļauti pastāvošajās un jaunveidojamās politikās.

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” projekts Invalīdu nodarbinātības veicināšana tika atbalstīts prioritātē - darba spēju veicināšana.

Projekta mērķis ir darba tirgū pieprasīto iemaņu un prasmju apguves veicināšana Latvijā dzīvojošiem invalīdiem darbaspējīgā vecumā un atbalsts to integrācijai darba tirgū.

Realizējot projektu, tiks veikts ieguldījums nevienlīdzības likvidēšanai darba tirgū, panākot darba spēju veicināšanu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem – invalīdiem. Tā rezultātā tiktu veicināta invalīdu iekļaušanās vai atgriešanās darba tirgū.

Projektu plānots realizēt Jūrmalā no 2005. līdz 2007. gadam.

Galvenie projektā iesaistītie partneri:

–          Arodslimību ārstu asociācija ;

–          Latvijas darba devēju konfederācija ;

–          Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija;

–          Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ;

–          Invalīdu sabiedriskās organizācijas:

–          Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ;

–          Latvijas Nedzirdīgo savienība ;

–          Latvijas Neredzīgo biedrība ;

–          Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde;

–          Rīgas Tehniskās universitātes - RTU tālmācības studiju centrs;

–          BO VU „Nacionālais rehabilitācijas centrs ”Vaivari””

–          Rīgas Stradiņa universitāte.

Savstarpēji sadarbojoties projekta partneriem, tiks nodrošināts:

•          profesionālās piemērotības noteikšanas un darba izmēģināšanas metodikas izstrādāšana invalīdiem. Metodika ļaus novērtēt cilvēka ar invaliditāti piemērotību apgūt profesionālās izglītības programmu atbilstoši viņa spējām, vēlmēm un īpašajām vajadzībām.

•          invalīdu ar psihiskām saslimšanām profesionālās apmācības metožu izstrādāšana darba tirgū piemērotās profesijās. Tas ļaus Latvijā uzsākt invalīdu ar psihiskām saslimšanām apmācību.

•          Inovatīvu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana darbā ar invalīdiem. Tā rezultātā tiks veicināta darba tirgū pieprasīto iemaņu un prasmju apguve Latvijā dzīvojošiem invalīdiem darbspējīgā vecumā; pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem tiks radītas tālākizglītības iespējas darbam ar invalīdiem. Pašlaik Latvijā pedagogiem netiek nodrošinātas šādas tālākizglītības iespējas Latvijā, kā arī sociālie darbinieki netiek apmācīti darbam ar redzes un dzirdes invalīdiem. Jaunu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana (IKT, e-metodes, darbs komandās, u.c.) dos labākus rezultātus invalīdu apmācībā un paaugstinās mācību kvalitāti.

•          īslaicīgu profesionālās pilnveides programmu izstrādāšana invalīdiem – jauniešiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ilgstoši atrodas bez darba un kuriem ir zems profesionālās sagatavotības un izglītības līmenis. Tas ļaus lielākam personu lokam iegūt vai pilnveidot profesiju.

•          Medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sistēmas izveidošana, nodrošinot pakalpojumu pēctecību. Šī sistēma ļaus uzlabot un savlaicīgi un veicināt savlaicīgu darba spēju atjaunošanu personām ar invaliditāti.

•          Informatīvās sistēmas izveidošana. Tas nodrošinās savlaicīgu un sistemātisku nepieciešamās informācijas nokļūšanu līdz personām ar invaliditāti un darba devējiem.

•          SIC atbalsta punktu tīkla izveidošanas projekts. Tas dos iespēju visos Latvijas reģionos aktivizēt personas ar invaliditāti.

 

Ļoti nepieciešama darba spēju veicināšanā ir profesionālās piemērotības noteikšanas un darba izmēģināšanas metodikas izstrādāšana invalīdiem, kas ļautu novērtēt cilvēka ar invaliditāti piemērotību apgūt profesionālās izglītības programmu, atbilstoši viņa spējām, vēlmēm un īpašajām vajadzībām. Sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, kuriem ir pieredze šādas metodikas izstrādāšanā un pielietošanā, tiks izstrādāta piemērotības noteikšanas metodika Latvijā, kas ievērojami veicinās individuālu pieeju katram cilvēkam, lai veicinātu darba tirgū pieprasīto iemaņu un prasmju apguvi Latvijā dzīvojošiem invalīdiem darbspējīgā vecumā.

Projekta realizēšanas rezultātā tiks panākta sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, SIC atbalsta punktu tīkla projekta izveide Latvijas teritorijā, kas sekmēs līdzsvarotu valsts teritorijas un reģionu attīstību, līdzvērtīgu darba un vides apstākļu nodrošināšanu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju vidū. Plānots izveidot līdz 10 atbalsta punktiem visā Latvijas teritorijā, kuros tiks realizēta invalīdu motivēšana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, profesionālās piemērotības noteikšana un izglītības iegūšana tālmācībā .

Projekta rezultātus varēs pielietot visi Latvijas teritorijā dzīvojošie invalīdi.

Jaunas politikas un pieejas invalīdu darba spēju veicināšanā, lai nodrošinātu piekļuvi vai atgriešanos darba tirgū, tiks pētītas, pārbaudītas un ieviestas Latvijā, pamatojoties uz attīstīto Eiropas valstu pieredzi. Jaunrades elementus ietvers gan situācijas izpēte ārvalstīs, gan pieredzes un labās prakses pārņemšana, gan pielāgošana Latvijas apstākļiem un ieviešana nacionālajā politikā.

Pašlaik Latvijā nepastāv agrīnās diagnostikas sistēma, kura palīdzētu novērst invaliditātes iestāšanos, kā arī netiek nodrošināta medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pēctecība. ES valstīs šāda sistēma un pakalpojumu pēctecība pastāv, tādēļ būtu ļoti svarīgi izpētīt ārvalstu pieredzi, pārņemt un pielāgot to Latvijas apstākļiem.

SIC atbalsta punktu tīkla izveidē, apmācības metodikas izvēlē un izstrādāšanā ir nepieciešama ārvalstu speciālistu pieredze un zināšanas, kas rezultātā ļaus nodrošināt invalīdu darbaspēju veicināšanas jautājumu risināšanu visos Latvijas reģionos.

Izmantojot ārzemju partneru pieredzi, tiks izstrādātas jaunas metodikas, sistēmas un radīti jauni gala produkti, kādi Latvijā līdz šim nav pastāvējuši.

            Mūsu sabiedrības attieksme, valdošie stereotipi un reāli eksistējošie šķēršļi, bieži ir iemesls tam, ka invalīdi nespēj pilnībā realizēt savas cilvēktiesības un ir pakļauti sociālai izolācijai. Statistikas dati liecina, ka invalīdiem ir nepieļaujami zems izglītības un nodarbinātības līmenis, tāpēc daudzi invalīdi dzīvo nabadzīgāk nekā pārējie sabiedrības locekļi.

Projekts ir saistīts ar LM pārziņā esošās nozares „Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība” programmu un ir vērsts uz galveno sociālo pakalpojumu veidu - sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstību Latvijā.

Iedzīvotāju mērķa grupa, uz ko vērsta institūcijas pakalpojumu sniegšana, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, ir personas darbaspējīgā vecumā (invalīdi un prognozējamie invalīdi), kurām ir radusies nepieciešamība pēc sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem –, lai persona pilnvērtīgi varētu atgriezties un funkcionēt sabiedrībā.

Pašreizējā situācijā valstī ir aptuveni 70 000 invalīdu darbaspējas vecumā, nodarbināti ir tikai 10% no tiem.

         Latvijā gadā invaliditāte pirmreizēji vai atkārtoti tiek noteikta 40043 personām darbaspējīgā vecumā, no kurām 1412 personām (4%) Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un tās struktūrvienības sniedz atzinumu par nepieciešamību pārkvalificēties vai apgūt jaunu profesiju.

         Saskaņā ar Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2003.gada darba analīzi, pirmreizēji invaliditāte noteikta 2003.gadā bija 8867 personām, kas ļauj spriest par cilvēku skaitu, kuriem varētu būt nepieciešami medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kur galvenā sastāvdaļa ir profesionālās izglītības iegūšana, lai veicinātu invalīdu integrāciju vai reintegrāciju darba tirgū.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi dod iespēju invalīdiem iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un atjaunot darba spējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem atbilstoši personas funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim.

       Lai invalīdiem sniegtu iespēju apgūt profesiju, motivētu viņus mācībām, nodrošinātu mācību darba kvalitāti, veicinātu darba spēju paaugstināšanu rehabilitācijas speciālistiem un sociālā darba veicējiem ir nepieciešana atbilstoša kvalifikācija. Latvijā nav nevienas mācību iestādes, kura nodrošinātu šāda veida tālākizglītību.

Sociālās integrācijas centrs, sniedzot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus rūpējas par dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti - viņu fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu un materiālo nodrošinājumu, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt. SIC ir 12 gadu darba pieredze, strādājot invalīdu profesionālās rehabilitācijas (tai skaitā profesionālās izglītības) jomā un personāls, kurš apguvis darba pieredzi pateicoties sadarbībai ar Vācijas profesionālās rehabilitācijas centru (Berufs-Forderungs-Werk Hamburg). Sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, izpētot un adaptējot Latvijas apstākļiem tālākizglītības programmas darbam ar invalīdiem, tiktu radīta iespēja paaugstināt kvalifikāciju ne tikai SIC personālam, bet nākotnē arī visiem pārējiem speciālistiem, kuri strādā ar invalīdiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu pieeju dažādu profesionālās izglītības programmu apguves laikā un patstāvīgu dzīves iema<span style="FONT-FAMILY: "Ti

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244367