SUSTENTO > ANO Konvencija > Par iekļaujošo izglītību personām ar invaliditāti
Par iekļaujošo izglītību personām ar invaliditāti
Ģimeņu organizāciju konfederācijas Eiropas Savienībā (COFACE) nostāja par iekļaujošo izglītību personām ar invaliditāti  

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 24. pantā ir teikts, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz izglītību un viņiem jābūt vienlīdzīgām iespējām šīs tiesības izmantot. Lai to panāktu, Konvencijā ir noteikts, ka jātiek izveidotai izglītības sistēmai, kurā var iekļauties visos līmeņos un izglītību iegūt visa mūža garumā.  

Iekļaušana nav tas pats, kas integrēšana. Kamēr integrācija prasa no bērna, lai viņš pielāgotos izglītības sistēmai, iekļaušanas mērķis ir pielāgot sistēmu katram bērnam. Lai kāda būtu bērnu invaliditāte vai viņiem nepieciešamā aprūpe, iekļaujošā sistēma sekmē viņu pašrealizāciju un attīstību un veicina iekļaušanos vietējā kopienā un arī plašākā sabiedrībā. Tas ir priekšnosacījums, lai viņi, būdami nākotnes pilsoņi, varētu dzīvot cilvēka cieņai atbilstošu un pilnvērtīgu dzīvi.

Iekļaujošā izglītība būtiski ietekmē arī visas ģimenes dzīves kvalitāti. Tā vecākiem dod iespēju ieraudzīt savu bērnu ar citām acīm un citādāk plānot viņa dzīvi: tā viņiem dod tiesības audzināt un izglītot savu bērnu “tāpat kā citus bērnus”, tajā pašā vietā un tādā pašā veidā, kā to dara citas ģimenes, un tas atvieglos viņu sadarbību ar citiem vecākiem sociālās kopienas tīklā. Iekļaujošā izglītība arī dod vecākiem lielāku iespēju vairāk iesaistīties savu bērnu izglītošanā, sadarbojoties ar izglītības nozares speciālistiem. Kliedējot invaliditātes radīto atstumtības efektu, iekļaujošā izglītība palīdz bērna māsām un brāļiem ieraudzīt savu brāli/māsu citā gaismā un tādējādi sekmē viņa pieņemšanu no visu ģimenes locekļu puses.

Visbeidzot, iekļaujošā izglītība spēlē nozīmīgu lomu paradigmu maiņā, veidojot sociāli iekļaujošu kultūru, kas veicina autonomiju un pašnoteikšanos, un nediskriminējošu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti.

For more information please contact Michela Costa