SUSTENTO > ANO Konvencija > Vēsturiska uzvara cīņā par cilvēktiesībām: ES paraksta ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām
Vēsturiska uzvara cīņā par cilvēktiesībām: ES paraksta ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

 

Cilvēku ar invaliditāti kustība apsveic vēsturisko ratifikāciju
 
ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ratifikācija reprezentē nozīmīgu politisku pavērsienu, kas turpmāk sekmēs visu eiropiešu cilvēktiesību īstenošanu un panāks, ka cilvēku ar invaliditāti vajadzības tiek iekļautas kā vienas no primārajām cilvēktiesību jautājumu darba kārtībā.
 
Yannis Vardakastanis, Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma prezidents, uzsvēra: “Eiropas Savienība ne tikai ir pieņēmusi nozīmīgu lēmumu savā pastāvēšanas vēsturē, bet tā arī sūta pozitīvu signālu tām savām dalībvalstīm, kuras Konvenciju vēl nav ratificējušas. Ir pienācis laiks dot savu pozitīvo ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti tiesību īstenošanā.”
 
Eiropas Savienībā invaliditāte ir vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku, tas ir 15% no 27 dalībvalstīs dzīvojošajiem. Vienošanās jāparaksta vēl 11 no 27 ES dalībvalstīm.
 
EDF atzinīgi novērtē Beļģijas prezidentūras izšķirīgo ieguldījumu šīs ANO Konvencijas ratifikācijā.
 
Turpmākie soļi, lai garantētu Konvencijas prasību ieviešanu
 
Pirmkārt, ANO Konvencija prasa, lai katra Konvencijai pievienojusies valsts izveidotu kontaktinstitūciju, kas pārraudzītu realizēšanas koordinēšanu. Eiropas līmenī konkrēta rīcība, ko cilvēktiesību aktīvisti izvirza kā nākamo soli, ir Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra biroja izveidošana, lai tiktu garantēts, ka cilvēku ar invaliditāti integrācija norit visās jomās. Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustība aicina nākamo – Ungārijas prezidentūru – 2011. gada pirmajos mēnešos aktīvi sekmēt Konvencijas prasību ieviešanu. Šis nepieciešamais solis uzlabos dzīvi miljoniem Eiropas pilsoņu ar invaliditāti.
 
Otrkārt, Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustība uzsver, cik svarīgi ir vienošanās prasību īstenošanā iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
 
Kādus pienākumus tas uzliek ES dalībvalstīm?
 
Visām Eiropas Savienības institūcijām tagad vajadzēs sekmēt Konvencijas prasību īstenošanu visās to pārziņā esošajās sabiedrības struktūrās, garantējot cilvēku ar invaliditāti līdztiesību ievērošanu, sākot ar transportu un beidzot ar nodarbinātību, kā arī sākot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un beidzot ar sadarbību attīstības jomā. Tas nozīmē arī, ka tām vajadzēs parūpēties par savu ēku pieejamību un mainīt savu nodarbinātības un komunikāciju politiku.
 
-Saziņai ar EDF Aurélien Daydé | mediju darbinieks| M +32 485 64 39 93 | aurelien.dayde@edf-feph.org
 
Papildus informācija
 
Par ANO Konvenciju
 
Deviņi galvenie starptautisko cilvēktiesību dokumenti
ANO līmenī ir noslēgti deviņi galvenie starptautisko cilvēktiesību līgumi. ANO Cilvēku ar invaliditāti tiesību konvencija, kas stājās spēkā 2008. gada maijā, ir pirmā ANO Konvencija, kas īpaši attiecas cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tā tapšanu lielā mērā veicinājusi aktīva to cilvēku ar invaliditāti mobilizācija, kas piedalījās Konvencijas teksta apspriešanā. Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums to uztver kā vēsturisku uzvaru cīņā pret cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem. 
 
11 no 27 ES dalībvalstīm šo Konvenciju vēl nav ratificējušas
Bulgārija, Kipra, Igaunija, Somija, Grieķija, Īrija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija un Rumānija (lai gan visas ir parakstījušas).
No Eiropas valstīm, kas vēlas pievienoties ES, Konvenciju ratificējušas Bosnija un Hercegovina, Kroātija, Montenegro, Serbija un Turcija, bet to vēl nav izdarījušas Albānija, bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, Īslande un Kosova.
 
Tas ir tikai sākums
 
Apsveicot Eiropas Savienības pievienošanos ANO Cilvēku ar invaliditāti konvencijai un atzīstot, ka tas ir sākums jaunām attiecībām starp ES un ANO, Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums pauž arī savu satraukumu:  
 
“Mums žēl, ka Padome ir pieņēmusi atrunu izslēgt no Konvencijas ietvariem lēmumu par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību bruņotajos spēkos. Mēs aicinām citas dalībvalstis visā pasaulē noraidīt šo atrunu, lai novērstu bīstama precedenta izraisīšanu globālā mērogā,” uzsvēra Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma viceprezidente Donata Vivanti.
 
Novilcinot procedūru, kas sabiedrībai dod pieeju tā saucamajam fakultatīvajam protokolam, tiek nodarīts kaitējums pilsoņiem. Saskaņā ar šo tekstu Eiropas iedzīvotāji var pretendēt uz savām Konvencijā noteiktajām tiesībām, ja tās nav apmierinājušas valsts tiesībsargājošās iestādes. Šī vilcināšanās nozīmē arī to, ka ANO Komiteja vēl nevar uzsākt izmeklēšanas procedūru par cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem Eiropā. Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums grib pārliecināties, ka nākamā ES prezidentūra strādās pie fakultatīvā protokola noslēgšanas.
 
Par mums
The European Disability Forum (Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums (EDF)) ir Eiropas sadarbības jeb jumta organizācija, kas pārstāv apmēram 80 miljonu Eiropā dzīvojošo cilvēku ar invaliditāti intereses. EDF mērķis ir panākt, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu garantēta pilnīga pieeja fundamentālām cilvēktiesībām, viņiem aktīvi iesaistoties Eiropas politikas veidošanā un īstenošanā. EDF ir Sociālās Platformas alianses biedrs un cieši sadarbojas ar Eiropas institūcijām, Eiropas Padomi un Apvienotajām Nācijām.