SUSTENTO > ANO Konvencija > Latvijā 2010.gada 30.septembrī ir stājies spēkā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols|
Latvijā 2010.gada 30.septembrī ir stājies spēkā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols|
Protokola mērķis ir veicināt konstruktīvu dialogu ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu efektīvāku Konvencijas nosacījumu īstenošanu un sekmētu vienotu cilvēktiesību, kultūras, ekonomisko, politisko un sociālo tiesību interpretāciju. 
Ratificējot protokolu, Latvija atzīst ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas (turpmāk - Komiteja) kompetenci saņemt un izskatīt iesniegumus no indivīdiem vai indivīdu grupām vai to vārdā, kas uzskata, ka ir cietuši, attiecīgajai Dalībvalstij pārkāpjot Konvencijas noteikumus. Dalībvalstij šajā gadījumā ir pienākums sešu mēnešu laikā iesniegt Komitejai rakstiskus paskaidrojumus, kurā jānorāda arī tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas tika piemēroti, lai novērstu radušos situāciju. Pēc iesnieguma izskatīšanas Komiteja attiecīgajai Dalībvalstij un iesnieguma iesniedzējam nosūta savus ieteikumus. Komiteja attiecīgo Dalībvalsti var arī uzaicināt sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti saistībā ar šādu izmeklēšanu. Svarīgi, ka pirms iesnieguma iesniegšanas Komitejā nepieciešams dalībvalstī izmantot visus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
Jāatzīmē, ka Komiteja atzīst iesniegumu par nepieņemamu, ja iesniegums ir anonīms, ja ar to tiek ļaunprātīgi izmantotas tiesības iesniegt šādus iesniegumus vai tas neatbilst Konvencijas noteikumiem. Tāpat iesniegums netiek pieņemts, ja Komiteja šādu jautājumu jau ir izskatījusi iepriekš, vai arī tas ir vai tiek izskatīts saskaņā ar citu starptautiskās izmeklēšanas vai izlīguma procedūru. Turklāt iesniegums netiek izskatīts, ja tas ir nepareizi vai nepietiekami pamatots, vai attiecas uz faktiem, kas ir notikuši pirms Protokola stāšanās spēkā attiecīgajā Dalībvalstī, ja vien iesniegumā norādītie fakti nav turpinājušies arī pēc Protokola spēkā stāšanās.
Saskaņā ar 28.01.2010. likumu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām" un 23.06.2010. likumu „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu" Konvencijā un Protokolā noteikto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija un pārraudzību nodrošina Tiesībsarga birojs.
No 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm konvencijas Fakultatīvo protokolu jau ir ratificējušas 14 valstis (52%) - Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, un Apvienotā Karaliste.