SUSTENTO > ANO Konvencija > Arī Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir pavērtas pilnvērtīgas līdzdalības iespējas
Arī Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir pavērtas pilnvērtīgas līdzdalības iespējas
Arī Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir pavērtas pilnvērtīgas līdzdalības iespējas
 
Šodien ir pagājuši tieši trīs gadi no brīža, kad ANO galvenajā mītnē Ņujorkā parakstīšanai visām valstīm un reģionālās integrācijas organizācijām tika atvērta Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Protokols. Šajā datumā – 30.martā – beidzies ieilgušais, nu jau vēsturiskais, process Latvijā, kad ar aktīvu un pat izšķirīgu LCĪVSO SUSTENTO līdzdalību ir izsludināts likums „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” un ar 31.martu stāsies spēkā ratificētā ANO Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām”.
 
Arī mūsu valstī turpmāk būs iespējams konstruktīvi veidot cilvēku ar invaliditāti dzīvi sabiedrībā tādu, kas atbilst viņu interesēm un vajadzībām, kur, izprotot atšķirības, valstī ar demokrātisku iekārtu pret tām izturas ar iecietību un izpratni.
 
Konvencijas ratifikācijas rezultātā arī Latvijā ir jānosaka pasākumi, kas pakāpeniski īstenotu personu ar invaliditāti ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.
Saskaņā ar Pasākumu plānu tās īstenošanai 2010.-2012.gadam darbs jāuzsāk vairākām Labklājības ministrijas izveidojamajām darba grupām, kuru sastāvā būs nozaru ministriju, Tiesībsarga biroja, sociālo partneru, kā arī biedrību, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, pārstāvji.
Tiks lemts par nepieciešamību veikt grozījumus tiesību aktos, kas saistīti ar rīcībspējas jautājumu, tiks izvērtēta nepieciešamība izstrādāt visaptverošu likumprojektu, kurā tiktu noteikts diskriminācijas aizliegums uz visiem pamatiem, tiks risināti pieejamības jautājumi, kā arī uzsākta pamatnostādņu Konvencijas īstenošanai 2013.-2019.gadam projekta izstrāde.
Ja Konvencijas īstenošanas pasākumu plāns 2010.-2012.gadam aptver aktivitātes, kas galvenokārt neprasa papildus līdzekļus no valsts un pašvaldību budžetiem, tad Pamatnostādnes Konvencijas īstenošanai 2013.-2019.gadam jau iecerētas kā programmdokuments, uz kā pamata būs iespējams patiešām lietpratīgi risināt personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumus.
 
Saskaņā ar Latvijā izsludināto likumu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” tās ieviešanu koordinē Labklājības ministrija un īstenošanu pārrauga Tiesībsarga birojs. Tāpat Konvencija paredz arī pilsoniskās sabiedrības un jo īpaši cilvēku ar invaliditāti un to pārstāvošo organizāciju iesaistīšanos un piedalīšanos konvencijas īstenošanas pārraudzības procesā, jo tām būs regulāri jāgatavo konvencijas īstenošanas progresa ziņojumi ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai, kā arī par veiktajiem pasākumiem regulāri jāatskaitās Eiropas Komisijai.
 
Mūsu valsts un sabiedrības turpmākā sadarbība un rīcība vērsīs Konvencijas noteiktās pārmaiņas par ierastu dzīves normu, lai ikviens justos drošs šajā pasaulē.
”.