SUSTENTO > Aktivitātes > 2007. gada novembris
2007. gada novembris

01.11.

Sākas apmācības 2.grupai projektā "Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti - bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū".

02.11.

Piedalīšanās Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL rīkotajā konferencē.

05.11.

Tiek svinīgi parakstīts Sadarbības memorands starp Veselības ministriju, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju ''SUSTENTO'' un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām (Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija).

07.11.

08.,09.11.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" 3. moduļa "ESF projektu finanšu vadība un grāmatvedība " nodarbības.

10.11.

SUSTENTO un farmācijas kompānija GlaxoSmithKline Latvia kopīgi rīkotā 2.pacientu organizāciju vadītāju konference.

12.11.

LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" pirmskonferences sanāksme.

16. - 18.11.

SUSTENTO delegācijas piedalīšanās EDF un Spānijas cilvēku ar invaliditāti CERMI komitejas rīkotajā konferencē par sieviešu ar invaliditāti tiesībām, par kurām tika sagatavota un pieņemta deklarācija.

23.11.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" rīkotā konference.