SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „Let's study! - development of training module about disability for VET and HE”
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „Let's study! - development of training module about disability for VET and HE”

 

Erasmus+  stratēģiskās partnerības projekts   „Let's study! - development of training module about disability for VET and HE”.

Nr. 2015-1-LT01-KA202-013489
Darbības laiks no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Izglītība ir jāatzīst par pamattiesībām, kas noteiktu, ka personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt izglītību tādā pašā kvalitātē kā jebkurai citai personai, nodrošinot vidi, kura ir pielāgota viņu individuālajām vajadzībām. Lai to panāktu izglītības iestādēm jārisina visaptveroša pieeja visām citām izglītības iespējām mūžizglītības perspektīvā.

ANO Konvencija par personām ar invaliditāti pieprasa, lai personām ar invaliditāti ir brīva pieeja vispārīgām un profesionālajām izglītības programmām, darbā iekārtošanas dienestiem, kā arī profesionālajai apmācībai un tālākizglītībai. Izglītība, apmācība un nepārtraukta mācīšanās ir centrālie balsti, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū. Pieejamības trūkums izglītības un apmācības iestādēs ir galvenais šķērslis, kas liedz daudziem cilvēkiem iegūt izglītību.

Vide, mācīšana, organizēšana izglītības iestādēs un izglītības sistēmā būtu jāmaina, lai likvidētu šķēršļus studentiem ar invaliditāti, lai tie varētu palielināt savus akadēmiskos un sociālos sasniegumus. Iekļaujoša pieeja ir izdevīga visiem studentiem, vienalga vai tiem ir invaliditāte vai nē.

Progresa trūkums uz integrāciju ir saistīts arī ar to, ka bieži vien trūkst tehnisko līdzekļu un cilvēku resursu.

Projektā darbojas partneri no Lietuvas, Anglijas, Itālijas, Grieķijas, Islandes, Igaunijas un Polijas.

Projekta mērķis:

Projekts neatrisinās visas problēmas, bet tas var atrisināt vienu no galvenajām problēmām - padarīt pieejamāku izglītību. Projekta mērķis - izstrādāt jaunus apmācību moduļus, koncentrējoties uz profesionālās un augstākās izglītības iestādēm. Izstrādāt punktus un veikt pētījumus, kas padarītu izglītību pieejamu visiem.

 

Description of English

Erasmus+,Let's study! - development of training module about disability for VET and HE.

No. 2015-1-LT01-KA202-013489
Running time from 1 September 2015 until 31 October 2017.

Education must be recognized as a fundamental right implying that persons with disabilities have the right to receive education of the same quality as any other person, in an environment that takes into account their individual needs. In order to achieve this, policies of educational establishments must address comprehensive access, to all other education opportunities in a lifelong learning perspective.
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) requires to enable persons with disabilities to have effective access to general technical and vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training. Education, training and continuous learning are central pillars of the right to work. This is also often the first stage at which persons with disabilities fall behind in opportunities related to access to, and advancement in, employment.

Lack of access to education and training in skills relevant to the labour market are also major barriers.  Many countries have developed technical and vocational training strategies for persons with disabilities. Often, however, such training tends to take place in separate settings and frequently addresses skills and activities that are not demanded by the labour market and guided by low expectations in terms of what persons with disabilities can do. Consequently, persons with disabilities may be  trained for many years without any expectation of inclusion into the open labour market.

The project operates partners from Lithuania, England, Italy, Greece, Iceland, Estonia and Poland.

The project will not solve all the problems, but it can solve one of main problems - accessible Vocational Education. The project aim - to develop new training modules focusing on VET and HE in relation to  points of consideration needed to to make studies accessible for all students.

 

Project final materials:

Disability awareness trainnig module

“Let‘s Study!” presentation